Politică de Confidențialitate

I. Informații generale  

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre  preocupările principale ale CARPTHEATER S.R.L., cu sediul în Sibiu, str. Tiglarilor,  Nr. 101, jud. Sibiu, în calitate de operator de date.  

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de Internet www.orlatlake.com si a  participarii la partidele de pescuit rezervate prin intermediul site-ului la locatia Orlat  Lake.  

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate  

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, CARPTHEATER S.R.L. va prelucra datele  dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de  e-mail, adresa de facturare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, fotografii  facute in locatie, sisteme de supraveghere video, precum și orice alte categorii de date pe  care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul  plasării unei rezervari prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din  utilizarea Site-ului sau in participarea la partidele de pescuit.  

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, CARPTHEATER S.R.L.va prelucra datele  dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul  utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact /  întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel. 

III. Scopurile și temeiurile prelucrării  

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, CARPTHEATER S.R.L. prelucrează datele  dumneavoastră cu caracter personal in următoarele scopuri:  

– pentru desfășurarea relației dintre dumneavoastră şi CARPTHEATER S.R.L., respectiv  pentru preluarea, validarea, şi facturarea rezervarii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării rezervarii.  

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază rezervarea de standuri  pentru pescuit sportiv, in sectiunea Rezervari a Site-ului: https://orlatlake.com/rezervari potrivit Regulamentului publicat pe Site si a Termenilor si Conditiilor. Refuzul furnizării  datelor are drept consecință imposibilitatea rezervării unui stand de pescuit pe Site-ul  Orlatlake.com.  

– pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin CARPTHEATER S.R.L. în contextul  serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală,  precum și în materie de arhivare.  

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor  obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul  furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea CARPTHEATER S.R.L.de  a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile  prin intermediul Site-ului.  

– pentru activităţi de marketing, respectiv pentru postarea pe site de poze si inregistrări  video privind capturile realizate de către dumneavoastră in locația Orlat Lake.  

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul  dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.  

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea  căsuței corespunzătoare de la momentul plasării comenzii, sau ulterior la primul acces in  locatie.  

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării  consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea  urmări pentru dumneavoastră.  

– în scopul menținerii unui climat social optim și pentru a spori siguranța, securitatea și  controlul accesului în incinta CARPTHEATER S.R.L, astfel cum este prevazut de Legea  nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor,  precum și Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția  persoanelor, prin existenta unui sistem de supraveghere video permanent. 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim  al CARPTHEATER S.R.L de a pentru a preveni, descuraja, gestiona și ancheta  incidentele de siguranța și Securitate, precum și pentru protecția persoanelor și bunurilor.  

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele  

Ca principiu, CARPTHEATER S.R.L.va prelucra datele dumneavoastră cu caracter  personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai  sus.  

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe durata obligaţiilor  legale care revin în sarcina CARPTHEATER S.R.L (de ex., în cazul documentelor  justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de  10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).  

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing,  CARPTHEATER S.R.L va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal  în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de CARPTHEATER S.R.L pe  baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.  

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal  

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CARPTHEATER S.R.L.poate dezvălui  datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină CARPTHEATER S.R.L.în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (furnizori de  servicii IT), ori către autoritățile publice centrale sau locale, în următoarele cazuri  exemplificativ enumerate:  

• pentru administrarea Site-ului;  

• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor  derulate prin intermediul lui;  

• pentru transmiterea de comunicări de marketing, în condițiile și limitele prevăzute  de lege;  

• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc. 

VI. Drepturile de care beneficiați  

În condițiile prevăzute de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în  calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:  

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de  prelucrare efectuate de către CARPTHEATER S.R.L., conform celor descrise în  prezentul document;  

– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea  CARPTHEATER S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum  și detalii privind activitățile de prelucrare, modalitatile în care sunt prelucrate datele,  scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor,  etc;  

– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate,  de către CARPTHEATER S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate,  precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea si/sau completarea va fi  comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în  care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.  

– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în  cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:  

• acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost  colectate sau prelucrate;  

• în cazul în care este retras consimțământul și nu există nici un alt temei juridic  pentru prelucrare;  

• în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime  care să prevaleze;  

• în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei  obligații legale.  

– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:  

• persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea  corectitudinii datelor;  

• prelucrarea este ilegală iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter  personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;  

• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării,  dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui  drept în instanță; sau 

• persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului  prevalează asupra celor ale persoanei vizate.  

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter  personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de  citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către CARPTHEATER  S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute  de lege;  

– dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin  transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;  

• în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana  vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al  CARPTHEATER S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în  care CARPTHEATER S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și  imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor,  drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea,  exercitarea sau apararea unui drept în instanță;  

• în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.  

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi  subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate,  inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;  – dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu  Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
1
Aveți nevoie de ajutor?
Cu ce te putem ajuta?👋